ZigaForm version 5.5.1

Privātuma politika

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

Miittech

Privātuma Politika

1. Lietotie termini

Uzņēmums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Miittech” reģ. Nr. 45403046723, juridiskā adrese: Stabu iela 119, Rīga, LV-1009, tālr. +37122005657, e-pasta adrese: info@meemo.tech, mājaslapa: meemo.tech

Pārzinis

nosaka vispārīgos personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, kā arī kopumā atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu un citiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmums šīs politikas izpratnē ir pārzinis par personas datiem, kurus tas apstrādā.

Apstrādātājs

sadarbības partneris (gan fiziska, gan juridiska persona), kura pārziņa vārdā un interesēs apstrādā personas datus.

Regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulā).

Personas dati

jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu – datu subjektu.

Datu subjekts

identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras datus apstrādā Uzņēmums (Uzņēmuma klients (t.sk. potenciālais klients), pretendents, darbinieks, sadarbības partneru pilnvarotā persona).

Apstrāde

jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu,

pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu.

  

 

2. Vispārīgie noteikumi

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus.

Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro Regulas, Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus Latvijā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Uzņēmums apstrādā personas datus un datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Uzņēmuma privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Uzņēmums.

Uzņēmums patstāvīgi vai esot uzņēmumu grupas ietvaros. Uzņēmumu grupā ietilpst uzņēmumi, kuros Uzņēmumam vai tās dalībniekiem pieder kontrole.

Pārzinis ir katrs grupas uzņēmums, kas patstāvīgi vai kopā ar citiem grupas uzņēmumiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Saskaņā ar Regulas 48.apsvērumu pārziņiem, kas ir uzņēmumu grupas daļa vai kādai centrālai struktūrai radniecīgas iestādes, var būt leģitīmas intereses personas datus nosūtīšanā citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, tostarp klientu vai darba ņēmēju personas datu apstrādei.

Uzņēmums var apstrādāt Jūsu personas datus papīrā vai elektroniskā formā, telefoniski, mutiski klātienē, veicot videonovērošanu, fotografēšanu. Personas datu apstrādi var veikt Uzņēmuma darbinieks vai kāds no Uzņēmuma apstrādātājiem (citam uzņēmumam), ar ko Uzņēmumam ir noslēgts līgums. Apstrādājot personas datus Uzņēmums var būt gan kā pārzinis, gan kā apstrādātājs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt rakstveida iesniegumu Uzņēmumam), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu, kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Uzņēmums apzinās, ka personas dati ir Jūsu vērtība un tie tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības, vispārīgos personas datu apstrādes principus, kā arī Uzņēmums rūpēsies par Uzņēmuma rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

3. Personas datu apstrādes principi

Uzņēmums apstrādā personas datus ievērojot šādus datu apstrādes principus:

3.1. Likumīgums, godprātība un pārredzamība – personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.
3.2. Nolūka (mērķa) ierobežojumi – personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un likumīgos nolūkos un tikai saskaņā ar tiem, kā arī turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, līdz ar to Uzņēmums neievāc personas datus un neuzglabā nenoteiktiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav izvērtēta un nav apstiprināta ar normatīvajiem aktiem vai Uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem aktiem (lēmumi, rīkojumi u.tml.)
3.3. Datu minimizēšana – personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošās personas datu apstrādes nolūku. Īstenojot šo principu, Uzņēmums nepieprasa no datu subjekta un neapstrādā vairāk informācijas, nekā tas ir nepieciešams attiecīgā nolūka sasniegšanai.
3.4. Precizitāte – personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs tiek atjaunināti. Ja darbiniekam rodas šaubas par datu subjekta iesniegtās informācijas aktualitāti vai pareizību, darbinieks sazinās ar datu subjektu, lai precizētu attiecīgo informāciju. Ikviena datu subjekta pienākums ir ziņot Uzņēmumam, ja ir mainījusies informācija (piemēram, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts u.tml.).
3.5. Glabāšanas ierobežojums – personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas ir nepieciešams noteikta nolūka sasniegšanai.
3.6. Integritāte un kofidencialitāte – personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu.
3.7. Pārskatatbildība – pārzinis un pārziņa darbinieki var uzskatāmi pierādīt Regulas prasību ievērošanu un izpildi.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Uzņēmuma personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Uzņēmuma komercdarbības funkcijām un pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

4.1. darba tiesisko attiecību izpilde un personāla atlase;

4.2. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana: klienta identificēšanai; pakalpojumu un līgumu sagatavošanas un noslēgšanas process; pakalpojumu un līgumu saistību izpilde t.sk. norēķinu administrēšana;

4.3. jaunu pakalpojumu radīšana un esošo pakalpojumu attīstība;

4.4. pakalpojumu popularizēšana un izplatīšana;

4.5. sniegto pakalpojumu uzlabošanai;

4.6. mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošana;

4.7. lietvedība un arhivēšana;

4.8. iesniegumu, iebildumu izskatīšanai;

4.9. Uzņēmuma vadības procesiem, grāmatvedība, iekšējo procesu nodrošināšana;

4.10. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

4.11. Uzņēmuma klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana;

4.12. Uzņēmuma tiesību un interešu aizstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, institūcijās, pārstāvība tiesvedības procesos.

5. Tiesisks pamats personas datu apstrādei

Uzņēmums apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats. Tiesiskais pamats datu apstrādei:

5.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai apstrādātu personas datus pirms līguma noslēgšanas, sagatavotu līgumu, un apstrādātu personas datus, kamēr ir spēkā līgums (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts);

5.2. juridiskā pienākuma izpildei – piemēro tādai personas datu apstrādei, kad Uzņēmumam nav brīvas rīcības izvēles – attiecīgo darbību reglamentē Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvo aktu prasības (Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts);

5.3. datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas interešu aizsardzība – piemēram, ja Uzņēmuma telpās datu subjektam rodas veselības problēmas un nepieciešams veselības stāvokli apspriest ar neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem (Regulas 6.panta pirmā punkta d) apakšpunkts);

5.4. Uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses – piemēro īpašuma drošības nodrošināšanai (videonovērošana, caurlaižu sistēma), lai vērstos valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai(Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts);

5.5. datu subjekta sniegtā piekrišana – piemēro, piemēram mārketinga nolūkos, Datu subjektam piesakoties saņemt aktualitātes un piedāvājumus (Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts).

6. Uzņēmuma apstrādājamie personas dati

Uzņēmuma komercdarbības funkciju un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas ietvaros var veikt šādu kategoriju personas datu apstrādi:

6.1. datu subjekta identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pases numurs/ID numurs, paraksts, amats, pilnvarojuma apjoms;

6.2. datu subjekta kontaktinformācija – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

6.3. informācija par personu, kas pieteikusies Uzņēmuma personāla atlases konkursam norādot savu izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatus, profesionālo darbību, dzimšanas datus, īpašu kategoriju datus un citus personu identificējošos datus;

6.4. profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, informācija par izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību;

6.5. sadarbības partnera kontaktpersonu dati – kontaktpersona, kuru norāda pats sadarbības partneris ar kuru sazināties – vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, amats, pilnvarojuma apjoms;

6.6. līguma dati – līguma numurs, parakstīšanas datums, līgumslēdzēji, līguma kontaktpersonu dati, paraksts;

6.7. līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamie dati, piemēram, klienta darbinieka dati, obligāti norādāmie dati par preci, klienta kravu, tās atrašanās vietas dati, pakalpojuma (preces) iegādes dati utt.;

6.8. norēķinu dati – norēķinu konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;

6.9. Uzņēmuma arhīvu dati un dati par personām, kuras piekļūst šai informācijai;

6.10. atrašanās vietas dati – piemēram, dati par pasažiera vai kravas galamērķi;

6.11. komunikācijas dati – saziņas datums, saturs, izpildes statuss;

6.12. sarunu ierakstu dati – apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks;

6.13. informācija par personas Uzņēmuma telpu apmeklējumu, kā arī pakalpojumu vai informācijas izmantošanu (auditācijas pieraksti);

6.14. videonovērošanas dati (ieraksti) – laiks, vieta, attēls;

6.15. Uzņēmuma veiktās anketēšanas, interviju (t.sk. darba interviju) un aptauju dati;

6.16. informācija par Uzņēmuma tīmekļvietnes apmeklējumu (sīkdatnes);

6.17. Un citi dati, kuri var būt apstrādāti noteikta procesa nodrošināšanas ietvaros.

7. Personas datu apstrāde un aizsardzība

Uzņēmums attiecībā uz datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu. Uzņēmums apstrādā datu subjekta datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju iespējas, pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā, izmantojot vismaz šādus drošības pasākumus:

7.1. izstrādāti iekšējie tiesību akti attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, IT politika;

7.2. konfidencialitātes noteikumi Uzņēmuma darbiniekiem darba līgumos un iekšējos kārtības noteikumos;

7.3. personas datu aizsardzību reglamentējoši līgumi ar līguma slēdzējiem;

7.4. ierobežotas/kontrolētas pieejas Uzņēmuma īpašumam, t.sk. tehniskajiem resursiem un informācijas sistēmām;

7.5. darbinieku izglītošana personas datu aizsardzības jautājumos;

7.6. tiek izmantoti dažādi aizsardzības mehānismi informatīvajām tehnoloģijām, piemēram, ugunsmūri, drošas paroles, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas, datu šifrēšanas mehānismi.

8. Personas datu saņēmēji

Uzņēmums veic attiecīgums pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem var piekļūt Uzņēmuma vai uzņēmuma grupas darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Uzņēmums neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot:

8.1. lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Uzņēmums var nodot datus valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm (Valsts policija), nodokļu administrācijai (VID), tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam;

8.2. atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Uzņēmums personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem (līguma ietvaros) un tikai nepieciešamajā apjomā, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Uzņēmuma uzdevumā, piemēram, auditori, datu bāzes tehniskais uzturētājs un citas personas, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam;

8.3. saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

8.4. Uzņēmuma leģitīmo (likumīgo) interešu aizsardzībai, piemēram, skaidrot noteiktu situāciju, apstākļus masu mēdijiem.

Pirms datu nodošanas trešajai personai, rūpīgi izvērtējot, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats. Uzņēmums nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Uzņēmums glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

9.1. kamēr pastāv Uzņēmumam ārējos tiesību aktos noteiktais pienākums datus glabāt, piemēram, pildot likumā “Par grāmatvedību”, Darba aizsardzības un Arhīvu likumā noteiktos pienākumus;

9.2. kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai apstrādātāju noslēgtais līgums;

9.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmums realizē savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml..);

9.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

9.5. videonovērošanā iegūtie dati – tiek uzglabāti ne ilgāk kā vienu mēnesi.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti, ja ārējie tiesību akti nenosaka citu glabāšanas termiņu.

10. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt Regulā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju par viņa personas datu apstrādi t.sk.:

10.1. tiesības tikt informētam par to, kāpēc Uzņēmums apstrādā un izmanto Jūsu personas datus;

10.2. tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus Uzņēmums par Jums glabā;

10.3. tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;

10.4. tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Uzņēmums ne vienmēr varēs izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja Uzņēmumam būs pienākums saglabāt informāciju saskaņā ar līgumu vai normatīvo tiesību aktu prasībām;

10.5. tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, Uzņēmums var saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu;

10.6. tiesības uz datu pārnesamību. Ja Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;

10.7. tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;

10.8. automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs;

10.9. atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā periodā, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Uzņēmums, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem;

10.10. ja datu subjekts, apmeklējot, piedaloties Uzņēmuma rīkotajos pasākumos nevēlas tikt fotografēts vai filmēts, tam ir tiesības par to iepriekš informēt pasākuma organizatoru. Šāds lūgums tiks ņemts vērā iespēju robežās, samērīgi ar sabiedrības tiesībām būt informētai par notiekošo pasākumu.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Uzņēmums par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

  • rakstveida formā klātienē Uzņēmuma (klienta apkalpošanas centrā) vai juridiskajā adresē: Stabu iela 119, Rīga, LV-1009, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai personas apliecību (ID karti)). Datu subjektam jāņem vērā Uzņēmumu darba laiki;
  • elektroniskā pasta veidā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi: info@meemo.tech;
  • nosūtot vēstuli pa pastu uz Uzņēmuma juridisko adresi.

Uzņēmumam ir pienākums bez maksas sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien Uzņēmums nepagarina atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

Uzņēmums veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Uzņēmums nodrošina datu apstrādi un drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu subjekta iebildumu gadījumā, Uzņēmums veic operatīvas darbības, lai rastu situācijas risinājumu. Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Pēc datu subjekta rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Uzņēmums:

  • pārliecinās par datu subjekta identitāti;
  • izvērtē pieprasījumu;
  • izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja Uzņēmumam ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Uzņēmums var lūgt sniegt papildu informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, precizēt norādi uz konkrētiem dokumentiem un datumiem).

11. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Uzņēmuma mājaslapā var izmantot sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

12. Videonovērošana

Uzņēmums veic ēkās un teritorijās videonovērošanu, tādējādi arī apstrādā personas datus. Datu apstrādes tiesiskais pamats līguma izpilde vai Uzņēmuma leģitīmās intereses [Regulas 6.panta pirmā punkta (b), (f) apakšpunkts].

Videonovērošanu ar mērķi – mērķis ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar apmeklētāju un Uzņēmuma drošību un īpašuma aizsardzību.

Datu subjektu kategorijas – visas personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, klients).

Videonovērošanas rezultātā Uzņēmums iegūst videonovērošanas ierakstus (datus) – attēlu videoieraksta veidā un datu apstrādes vietu un laiku. Šādi dati nekādā gadījumā bez likumīga pamata netiek izpausti trešajām personām (Valsts policija, tiesa) kā arī netiek nosūtīti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) vai nodoti starptautiskām organizācijām. Ja videonovērošanas dati tiek nodoti valsts tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā, tad par turpmāku datu apstrādi atbildīgs ir datu saņēmējs.

Lai nodrošinātu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu, videonovērošanas ieraksti var tik nodoti – Uzņēmuma pakalpojuma sniedzējam jeb apstrādātājam (Apsardzes pakalpojumu sniedzējs, IT pakalpojuma sniedzējs) pamatojoties uz rakstveidā noslēgta līguma pamata, ņemot vērā Uzņēmum dotos norādījumus. Pakalpojumu sniedzējs nekādā gadījumā nedrīkst nodot videonovērošanas datus, bez likumīga pamata vai Uzņēmuma rakstiskas piekrišanas trešajām personām.

Videonovērošanas ieraksti netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgā kā vienu mēnesi. Beidzoties glabāšanas termiņam, videonovērošanas ieraksti automātiski tiek dzēsti, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi un nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

Datu subjektam ir tiesības saņemt Regulā un citos normatīvos aktos noteikto informāciju par viņa personas datu apstrādi, pārliecināties par savu datu precizitāti un lūgt tos labot t.sk. tiesības pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem (saņemt par sevi datus), kā arī pieprasīt veikt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, atsaukt piekrišanu savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Regulas noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Katrs datu pieprasījums tiek izskatīts atsevišķi, tomēr, ņemot vērā likumīgos un leģitīmās intereses, ievērojot definētos mērķus un termiņus, kā arī tehniskās iespējas, Uzņēmums nevar labot personas datus, kā arī dzēst vai ierobežot to apstrādi pirms noteiktā termiņa.  

Uzņēmums patur tiesības neizsniegt videonovērošanas ierakstu gadījumos, kad šāda datu izsniegšana: skartu citus datu subjektus un nepastāvētu tehniskas iespējas izsniegt informāciju bez citu datu subjektu tiesību aizskāruma; skartu informācijas izsniegšanu par objektu drošības sistēmu; to apjoma vai sarežģītības dēļ prasa pārmērīgu laika, darbinieku vai finanšu resursu piesaisti.

Vairā par datu subjekta tiesībām skatīt šīs Privātuma politikas sadaļā – Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības.

13. Izmaiņas Privātuma politikā

Uzņēmumam ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Uzņēmuma mājaslapā: meemo.tech zem sadaļas PRIVĀTUMA POLITIKA.

v.090721

Lietošanas noteikumi

1. INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PRIVĀTUMU
Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.  Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus.

2. KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ

2.1. Lai administrētu kontaktformas pieteikumus / ziņojumus / jautājumus
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu kontaktformas pieteikumus / ziņojumus / jautājumus. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu sazināties ar Jums. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, mēs nevarēsim atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu vai pieteikumus.

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts un / vai mobilā tālruņa numurs, IP adresi
Juridiskais pamats: jūsu piekrišana
Glabāšanas periods: Kamēr jūsu iesniegtais jautājums / pieteikums ir aktuāls.  Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.

Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju,  Jums ir nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistu.
Nosūtot pieteikumu / jautājumu, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi.

2.2. Lai administrētu dalību
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai  Jūsu informācija ir precīza un atjaunināta.
Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums  sazinātos steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu Jums informāciju, mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi.

2.3. Identifikācija
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar attiecīgo pieteikumu / jautājumu / pasūtījumu. Tas tiek darīts tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

3. PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam  nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

4. KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

5. KUR JŪSU DATI TIEK GLABĀTI?

5.1. Informācijas sistēma / mājaslapa tiek izvietota sadarbības partnera DigitalOcean (https://www.digitalocean.com/) serveru virtualizācijas datu centrā, fiziskā atrašanās adrese: Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland.

5.2. Informācijas sistēmai / mājaslapai, drošības apsvērumu dēļ, tiek veidotas datu rezerves kopijas, kuras tiek glabātas sadarbības partnera Amazon Web Services (AWS) datu centrā, adrese: 76 Clonshaugh Rd, Clonshagh, Dublin 17, Ireland.

6. JŪSU TIESĪBAS
Tiesību akti  datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 

6.1. Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. 

6.2. Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

6.3. Piekrišanas atsaukšana
Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. 

7. Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

7.1. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm,tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7.2. Izdzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7.3. Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7.4. Datu pārnesamība
Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

8. AR KO VARU SAZINĀTIES, JA MAN IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

SIA Miittech, reģ. Nr. 45403046723
Juridiskā adrese: Madona, Blaumaņa iela 3, Latvija, LV-4801
Tālruņa numurs: +371 20248447
E-pasts: info@meemo.lv

Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”).

1.Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

2. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs savā mājaslapā varam integrēt trešo pušu sīkdatnes, piemēram, Facebook, Google Analytics. „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Facebook sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību, attiecas tieši uz tiem mājaslapas apmeklētājiem, kas lieto arī Facebook pakalpojumus, jo šīs sīkdatnes nodrošina Facebook tīklā redzamo reklāmu un satura pielāgošanu atbilstoši ierīces un interneta pārlūka lietotāja interesēm.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.